1.GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE SHOP

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige familieleden deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen. Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

2.ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd overgebracht via netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

3.JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de op deze site beschikbaar gestelde informatie. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer accurate, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen voor referentiedoeleinden verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

4. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTVERLENING EN DE PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

5. PRODUCTEN OF DIENSTEN

Alle producten of diensten zijn uitsluitend online verkrijgbaar via de website. Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computerscherm nauwkeurig is. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken.

Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

6.NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, dealers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Zie voor meer details ons retourbeleid.

7.LINKS OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Sommige inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materiaal of websites van derden, of enig ander materiaal, product of dienst van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 1. TOEGANG
  Wij verlenen u toegang tot de website in overeenstemming met deze voorwaarden.
 2. UW VERPLICHTINGEN
  2.1 Jij:
  2.1.1 gaat ermee akkoord de Website (of een deel ervan) niet te gebruiken voor illegale doeleinden en gaat ermee akkoord de Website te gebruiken in overeenstemming met alle relevante wetten;
  2.1.2 ermee in te stemmen geen computervirussen, macrovirussen, Trojaanse paarden, wormen of iets anders dat bedoeld is om de normale werkprocedures van een computer te verstoren, te verstoren of te ontwrichten, via de Website te uploaden of te verzenden;
  2.1.3 via de Website geen materiaal uploaden of verzenden dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend is, of dat ergernis, ongemak of onnodige angst kan veroorzaken;
  2.1.4 de Website niet gebruiken op een manier die de Website kan onderbreken, beschadigen, minder effectief maken of op een zodanige manier dat de effectiviteit of functionaliteit van de Website op enigerlei wijze wordt aangetast;
  2.1.5 de Website niet gebruiken op een manier die de rechten van een persoon, firma of onderneming schendt of overtreedt (inclusief, zonder beperking, intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheidsrechten of privacyrechten);
  2.1.6 gaat ermee akkoord dat in het geval u een recht, vordering of actie tegen gebruikers hebt die voortvloeit uit het gebruik van de Website door die gebruiker, u dat recht, die vordering of die actie onafhankelijk en zonder verhaal op ons zult uitoefenen.
 1. INDEMNITEIT
  3.1 U gaat ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor (en ons volledig schadeloos te stellen voor) alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, die door ons worden opgelopen als gevolg van een schending van de Voorwaarden door u of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de Website of het gebruik door een andere persoon die toegang heeft tot de Website met behulp van uw computer of internettoegangsaccount.
 2. ONZE RECHTEN
  4.1 Wij behouden ons het recht voor om
  4.1.1 de Website (of een deel ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen of in te trekken, met of zonder kennisgeving aan u, en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een wijziging of intrekking van de Website.
  4.1.2 Deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en uw voortgezette gebruik van de Website (of een deel daarvan) na een dergelijke wijziging zal worden beschouwd als uw aanvaarding van deze wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Indien u niet akkoord gaat met wijzigingen in de Voorwaarden, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.
  4.2 Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de Website te onderhouden. De Website kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U hebt geen recht op enige compensatie omdat u een deel van de Website niet kunt gebruiken of vanwege een storing, opschorting of intrekking van de Website of een deel daarvan als gevolg van omstandigheden waarover wij geen controle hebben.
  4.3 Schorsing van elke klant die ons een slechte beoordeling heeft gegeven of slechte dingen op de forums heeft gepost.
 3. LINKS VAN DERDEN
  In een poging om onze gebruikers meer waarde te bieden, kunnen wij links naar andere websites of bronnen aanbieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en dat wij deze niet onderschrijven en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor de privacypraktijken of de inhoud (inclusief misleidende of lasterlijke inhoud) van dergelijke websites, inclusief (zonder beperking) reclame, product of ander materiaal of dienst op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen, noch voor schade, verlies of letsel veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn via dergelijke externe sites of bronnen.
 1. MONITORING
  Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om alle activiteiten en inhoud in verband met de website te controleren. Wij kunnen gemelde schendingen van deze Voorwaarden of klachten onderzoeken en alle maatregelen nemen die wij passend achten (waaronder, maar niet beperkt tot, het geven van waarschuwingen, het opschorten, beëindigen of verbinden van voorwaarden aan uw toegang en/of het verwijderen van materiaal van de Website. ).
 2. ONDERSTEUNENDE GEGEVENS
  Om de Diensten aan u te kunnen leveren, kan iperformancetv.com informatie over u verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (a) IP-adressen, gebruikersnamen en wachtwoorden die nodig zijn om in te loggen op iperformancetv.com en andere gelicentieerde productaccounts; en (c) andere informatie die u vrijwillig verstrekt of die iperformancetv.com Services vraagt om uw Incident op te lossen ((a) tot en met (c) gezamenlijk, "Ondersteuningsgegevens").